Phối cảnh

DỰ ÁN NAM 32 - WESTPOINT

Mạnh Hùng: 0961999599
Mạnh Dũng: 0988043899
Theo dõi qua Facebook: https://www.facebook.com/duannam32
Phối cảnh tổng quan dự án: (Nhấn vào hình ảnh để xem ở chế độ trình chiếu kích thước lớn)
Phối cảnh Dự án nam đường 32 (Westpoint) Lũng Lô 5 - Vietinco 0912960027

Phối cảnh Dự án nam đường 32 (Westpoint) Lũng Lô 5 - Vietinco 0912960027

Các tuyến phố:
Phối cảnh Dự án nam đường 32 (Westpoint) Lũng Lô 5 - Vietinco 0912960027
tuyen-pho-du-an-nam-32-vietinco.com.vn-2.jpg (1280×720)
tuyen-pho-du-an-nam-32-vietinco.com.vn-3.jpg (1280×720)

Phối cảnh mẫu nhà:

phoi-canh-mau-nha-vietinco.com.vn.jpg (1280×768)

phoi-canh-mau-nha-vietinco.com.vn-2.jpg (1280×768)

phoi-canh-mau-nha-vietinco.com.vn-3.jpg (1280×768)

phoi-canh-mau-nha-vietinco.com.vn-4.jpg (1280×768)
phoi-canh-mau-nha-vietinco.com.vn-5.jpg (1280×768)

Phối cảnh các tuyến phố
Mấu A1
mau-a1.jpg (540×282)

Mẫu A2
mau-a2.jpg (540×325)

Mẫu A3
mau-a3.jpg (540×324)

Mẫu B1
mau-b1.jpg (540×324)

Mẫu B2
mau-b2.jpg (540×324)

Mẫu B3
mau-b3.jpg (540×324)

Mẫu C1
mau-c1.jpg (540×324)

Mẫu C2
mau-c2.jpg (540×324)

Mẫu C3
mau-c3.jpg (540×324)
DỰ ÁN NAM 32 - WESTPOINT
Mạnh Hùng: 0961999599
Email: xuantinh82@gmail.com
Mạnh Dũng: 0988043899

Email: phattriennhagiabinh@gmail.com
Theo dõi qua Facebook: https://www.facebook.com/duannam32