Mẫu nhà

Sơ đồ bản vẽ phân lô giai đoạn 1 (Download hình lớn hơn)
anh-nho-phan-lo-lien-ke-nam-32-duannamduong32.jpg (540×763)

Mấu A1
mau-a1.jpg (540×282)

Mẫu A2
mau-a2.jpg (540×325)

Mẫu A3
mau-a3.jpg (540×324)

Mẫu B1
mau-b1.jpg (540×324)

Mẫu B2
mau-b2.jpg (540×324)

Mẫu B3
mau-b3.jpg (540×324)

Mẫu C1
mau-c1.jpg (540×324)

Mẫu C2
mau-c2.jpg (540×324)

Mẫu C3
mau-c3.jpg (540×324)